Semtli Asli

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ceylan

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi programında “Modern Mimaride Megastrüktürler: Megastrüktürlerin Oluşumu, Gelişimi ve Dönüşümü”, doktora eğitimini ise aynı programda “Modern Bir Mimari Temsil ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram” başlıklı tezleriyle tamamladı.

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Bilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları mimari tasarım kuram ve yöntemleri, mimari temsil ve araçları, beden ve zaman-mekân ilişkisi, modern ikâmet düşüncesinde kulübenin yeri, modernizm ve anıt/anıtsallık arasındaki etkileşim, ölüm, hafıza ve mekân bağıntısı, Deleuze düşüncesi ve mimarlık ilişkisi konularına yoğunlaşmıştır.

Kuramsal mimarlık metinlerinin çevirisi bir diğer ilgi alanıdır.

Icon For Angle-double-up